Site-archief

OZB niet afschaffen, wel dragelijk maken

bankbiljettenGisterenavond lag bij het D66 Haarlem lijsttrekkersdebat de vraag voor: OZB afschaffen? Mijn antwoord: nee, niet afschaffen, maar de OZB wel dragelijk maken.

Waarom de OZB behouden?
Ik zie een aantal belangrijke argumenten om de OZB in stand te houden:

Je maakt eigen gemeentelijke beleidskeuzes mogelijk
De gemeente komt op verschillende manieren aan zijn geld: o.a. uit de OZB, leges en uit het Gemeentefonds. Dat laatste is de belangrijkste geldbron. Haarlem krijgt daaruit jaarlijks zo’n 165 miljoen euro. Dat geld komt van de Rijksoverheid. Er zit alleen één nadeel aan: de Rijksoverheid heeft voor het grootste deel al bepaald wat je er mee moet doen. Kortom, de gemeenteraad kan niet bepalen waarvoor we het inzetten. Dat is anders bij de OZB. Van die opbrengsten mag een raad zelf bepalen wat er mee te doen. Het is daarmee een belangrijke pijler onder de autonomie van de gemeente.

No representation without taxation
De OZB kan een belangrijke reden zijn om te gaan stemmen voor de gemeenteraad. Deze bepaalt namelijk de hoogte en de bestemming van de OZB. Je bindt dus kiezers aan het beleid, je geeft hen wat te kiezen. Want politiek draait om het verdelen van geld, maar als er geen geld is om te verdelen: waarom zou je dan lokale politiek hebben? Dus de vraag ‘hoe hoog moet de OZB zijn en wat gaan we er mee doen?’  dat is een belangrijke reden om te gaan stemmen voor de gemeenteraad.

Kan de OZB leuker?
Belastingen zijn niet leuk, wel noodzakelijk. En het tempo waarmee deze in de afgelopen jaren in Haarlem om hoog zijn gevlogen, heeft het er zeer zeker niet leuker opgemaakt. En dat nota bene met een VVD-wethouder van Financiën in het College! Dus hoe maken we deze OZB dragelijk? Simpel: niet langer de OZB in 2 maar in 4 of 6 termijnen betalen. Dit zorgt ervoor dat inwoners de OZB in kleinere brokken betalen , daarmee krijgt de OZB een meer continu karakter in het huishoudboekje in plaats van een incidentele uitgave. En daarmee neemt de irritatie over de hoogte wellicht af. En, als je er toch voor wilt kiezen om de aanslag in 1 keer te betalen: dan mag je van mij je aanslag met 1 of 2 procent verlagen. Op die manier zorgen we ervoor dat een deel van de OZB toch meteen wordt voldaan. En de korting is door rentevoordeel weer vlot door de gemeente terug te verdienen.

OZB lager?
Kan de Haarlemse OZB omlaag? Op dit moment wordt jaarlijks het OZB tarief met 3% + de inflatie verhoogd. Simpel gezegd: elk jaar gaat het tarief met 5% (het wettelijk maximum) omhoog, en daarnaast hadden we de laatste jaren ook nog eens te maken met een stijging van de WOZ-waarde. Ik vind dat we daar eens goed naar moeten kijken. Ik stuur daarbij aan op een maximale OZB-stijging van het inflatiepercentage. Dit geeft enerzijds beperkt ruimte voor beperkt nieuw beleid en anderzijds dwingt het om te kijken hoe we de huidige uitgaven nuttiger kunnen inzetten.

Advertenties